Systém
video-identifikace
eBrókerház

Identifikace

Please enter the ID you received from our operator colleague!

Přečetl(a) jsem si a přijímám Identifikátor/ID

Detaily připojení

I. OBECNÉ INFORMACE

Společnost je oprávněna dodržovat ustanovení Zákona LIII z roku 2017 o prevenci a boji proti praní peněz a financování terorismu (dále jen Ppt.) a Dekret (dále jen „Dekret“) Maďarské národní banky (MNB) (25.VIII) 2020/26 o uvedení Zákona o prevenci a potlačení praní peněz a financování terorismu, který se týká poskytovatelů služeb dohlížených MNB a stanovení podrobných pravidel pro vývoj a provoz minimálního prověřovacího systému podle Zákona o provádění finančních a majetkových omezujících opatření nařízeného Evropskou unií a Radou bezpečnosti OSN. Dekret se vztahuje k plnění povinnosti náležité péče o klienta i prostřednictvím předem auditovaného elektronického komunikačního zařízení provozovaného Společností, a to způsobem stanoveným MNB (video-identifikace). Auditované elektronické komunikační zařízení je elektronický obrazový a zvukový přenosový systém v reálném čase vyhovující vzdálenému elektronickému přenosovému kanálu Klienta, určený pro interpretaci, bezpečné ukládání, vyhledávání a ověřování uložených dat. Společnost ukládá veškerou komunikaci mezi Společností a Klientem během video-identifikace, detaily o Klientovi týkající se video-identifikace a souhlas Klienta s video-identifikací formou dohledatelné obrazové a zvukové nahrávky, která je po specifikovanou dobu uložená a dostupná též Klientovi, jak uvádí Ppt.

V průběhu video-identifikace společnost požádá Klienta, aby

a) podívat se do kamery tak, aby jeho obličej mohl být rozpoznán a zaznamenán,

b) zřetelně ukázal doklad totožnosti jako občanský průkaz a řidičský průkaz, tj. dokument uvádějící adresu uvedenou při video-identifikaci;

c) a to tak, aby bylo možné během video-identifikace rozpoznat a zaznamenat bezpečnostní prvky a datové sekvence na průkazech ve formátu karta/karta.

Společnost zajistí dostatečnost ověření prostřednictvím formátu občanský průkaz/řidičský průkaz použitého při video-identifikaci následujícím způsobem – ujistí se, že:

a) prvky občanského průkazu/řidičského průkazu splňují požadavky vydávajícího orgánu;

b) jednotlivé bezpečnostní prvky, zejména hologram, kinegram či jim ekvivalentní bezpečnostní prvky jsou rozpoznatelné a nepoškozené;

c) průkaz totožnosti ve formátu karty má pole pro strojové čtení;

d) identifikátor dokladu na průkazu totožnosti/řidičském průkazu je stejný jako identifikátor dokladu poskytnutý Klientem, je rozpoznatelný a nezničitelný.

Společnost během procesu video-identifikace ověří, zda

a) tvář Klienta je rozpoznatelná a identifikovatelná z obličeje na průkazu totožnosti ve formátu karty/řidičském průkazu ve formátu karty předložených Klientem;

b) údaje na průkazu totožnosti/řidičském průkazu ve formátu karty lze logicky spárovat s údaji o Klientovi, která již Klient poskytovateli služeb uvedl.

Společnost v průběhu procesu video-identifikace křížově zkontroluje údaje na průkazu totožnosti/řidičském průkazu předloženém Klientem s údaji z veřejně přístupného rejstříku nebo rejstříku držitele, od něhož je Společnost zákonně oprávněna si údaje vyžádat. V případě maďarských občanů Společnost pro účely kontroly dokumentů využívá registr maďarského Ministerstva vnitra, zatímco pro státní příslušníky Evropské unie nebo jiných členských států Evropského hospodářského prostoru bude ke kontrole dokumentů Společností využit tzv. systém PRADO.

Společnost zašle identifikační kód sestávající z alfanumerického kódu, centrálně náhodně generovaného, na e-mailovou adresu určenou pro identifikaci klienta, identifikační rozhraní Klient zadá na začátku video-identifikace.

V průběhu procesu video-identifikace poskytne Společnost Klientovi možnost učinit prohlášení uvedená v Ppt., zejména prohlášení o statusu politicky exponované osoby (PEP) a statusu skutečného vlastníka.

Společnost video-identifikaci přeruší, pokud

a) klient v průběhu odvolá svůj souhlas s video-identifikací,

b) fyzické a virtuální požadavky na obsah dokumentů nebo dokumentů předložených Klientem nejsou splněny,

c) dokumenty předložené Klientem nesplňují požadovaná vizuální kritéria,

d) Společnost není schopna zajistit nahrávku zvuku a videa,

e) Klient neposkytne identifikační kód nebo ho poskytne neúplný či nesprávný,

f) Klient nevydá prohlášení nebo Klient učiní prohlášení pod cizím vlivem (vnímatelným zástupcem Společnosti),

nebo v případě, že v průběhu video-identifikace vznikne jakákoli nesrovnalost nebo nejistota.

II. INFORMACE O ZABEZPEČENÍ TÉTO SLUŽBY

Využijete-li video-identifikace, mějte na paměti následující:

- nepoužívejte veřejnou síť Wi-Fi,

- zajistěte, aby údaje vyslovené nebo ukázané během video-identifikace nebyly zpřístupněny neoprávněným osobám,

- video-identifikujte se z vlastního, řádně chráněného zařízení.

III. Dodatečné informace o správě dat související s poskytovanou službou

Informace o dodatečné správě údajů se týkají konkrétně video-identifikace, která je součástí Informací o správě údajů společnosti eBrókerház Zrt., a měly by být spolu s ní vykládány. Informace o správě dat jsou k dispozici na našich webových stránkách pod eBrókerház – Dokumenty (ebrokerhaz.hu) \ Ochrana dat.

Účelem zpracovávání údajů při video-identifikaci je prověření Klienta a oznámení povinností uvedených v Ppt. Právní základ zpracování údajů vztahujícího se k pořizování a záznamu zvuku a obrazu je poskytnutí výslovného souhlasu Klientem dle bodu 8 (2) a) Dekretu, další správu údajů řeší body 7 až 14 v Ppt. Osoby, údaje o nichž podléhají zpracování, jsou fyzické osoby, které jsou v kontaktu s eBrókerház Zrt. nebo jsou v klientském vztahu a účastní se video-identifikace. Pokud klient požádá o zobrazení záznamu video-identifikace, je možné domluvit si termín schůzky v registrovaném sídle Společnosti.