eBrókerház
videóazonosító
rendszer

Azonosítás

Kérjük adja meg az operátor kollégánktól kapott azonosítót!

A elolvastam és elfogadom

Tájékoztató

I. Általános tájékoztató

A Társaság jogosult a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.). valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól19/2017. (VII.19.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében az ügyfél-átvilágítási kötelezettségét a Társaság által üzemeltetett, biztonságos, védett, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott módon, előzetesen auditált elektronikus hírközlő eszköz útján is elvégezni (video-azonosítás).

Auditált elektronikus hírközlő eszköznek minősül az ügyfél távoli, elektronikus adatátviteli csatornán történő ügyfél-átvilágításra, az általa tett nyilatkozat értelmezésére, biztonságos tárolására, a tárolt adatok visszakeresésére és ellenőrzésére alkalmas elektronikus valós idejű kép- és hangátviteli rendszer. A Társaság a video-azonosítás során a Társaság és az Ügyfél között létrejött teljes kommunikációt, az Ügyfél video-azonosítással kapcsolatos részletes tájékoztatását és az Ügyfél ehhez történő kifejezett hozzájárulását visszakereshető módon kép- és hangfelvételen rögzíti, a Pmt.-ben meghatározott ideig tárolja és kérésre az Ügyfél rendelkezésére bocsátja.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-137431/2018

A Társaság a video-azonosítás során felszólítja az Ügyfelet arra, hogy

a) úgy nézzen bele a kamerába, hogy arcképe felismerhető és rögzíthető legyen,

b) érthető módon közölje a video-azonosításhoz használt kártyaformátumú személyazonosító igazolvány/kártyaformátumú vezetői engedély, illetve lakcímkártya okmányazonosítóját, és

c) úgy mozgassa a video-azonosításhoz használt kártyaformátumú személyazonosító igazolványát/kártyaformátumú vezetői engedélyét, hogy az azon található biztonsági elemek és adatsorok felismerhetők és rögzíthetők legyenek.

A Társaság megbizonyosodik arról, hogy a video-azonosításhoz használt kártyaformátumú személyazonosító igazolvány/kártyaformátumú vezetői engedély alkalmas a video-azonosítás elvégzésére, így

a) a kártyaformátumú személyazonosító igazolvány/kártyaformátumú vezetői engedély egyes elemei és azok elhelyezkedése megfelel az okmányt kiállító hatóság előírásainak,

b) az egyes biztonsági elemek - különösen a hologram, a kinegram vagy ezekkel megegyező más biztonsági elemek - felismerhetők és sérülésmentesek,

c) a kártyaformátumú személyazonosító igazolvány rendelkezik gépi adatolvasást lehetővé tevő mezővel,

d) a kártyaformátumú személyazonosító igazolvány/kártyaformátumú vezetői engedély okmányazonosítója megegyezik az Ügyfél által közölt okmányazonosítóval, felismerhető és sérülésmentes.

A Társaság a video-azonosítás során megbizonyosodik arról, hogy

a) az Ügyfél arcképe felismerhető és azonosítható az általa bemutatott kártyaformátumú személyazonosító igazolványon/kártyaformátumú vezetői engedélyen látható arckép alapján, és

b) a kártyaformátumú személyazonosító igazolványon/kártyaformátumú vezetői engedélyen megtalálható adatok logikailag megfeleltethetők az ügyfélről a szolgáltatónál rendelkezésre álló adatokkal.

A Társaság a video-azonosítás során az Ügyfél által bemutatott kártyaformátumú személyazonosító igazolvány/kártyaformátumú vezetői engedély adatait összeveti nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás vagy olyan nyilvántartás adataival, amelynek kezelőjétől törvény alapján adatigénylésre jogosult. A Társaság a Belügyminisztérium nyilvántartásaihoz rendelkezik hozzáférési engedéllyel.

A Társaság egy alfanumerikus kódból álló, központilag, véletlenszerűen generált azonosítási kódot küld az Ügyfélnek az Ügyfél választása szerint az Ügyfél azonosítására alkalmas e-mail-címre vagy SMS-ben mobil-telefonszámra, amely kódot az Ügyfél a video-azonosítás befejezéséig, a Társaság által választott kommunikációs formában, visszaküld a Társaságnak.

A Társaság a video-azonosítás során lehetőséget biztosít az Ügyfél részére a Pmt.ben meghatározott nyilatkozatok, így különösen a kiemelt közszereplői státuszra és tényleges tulajdonosi státuszra irányuló nyilatkozat megtételére.

A Társaság megszakítja a video-azonosítást, amennyiben

a) az Ügyfél a video-azonosítás során visszavonja az adatrögzítéshez adott hozzájárulását,

b) az Ügyfél által bemutatott okmányok, illetve okiratok fizikai és adattartalmi követelményei nem adottak,

c) az Ügyfél, az általa bemutatott okmányok, illetve okiratok vizuális azonosításának feltételei nem adottak,

d) a Társaság nem tudja elkészíteni a hang- és képfelvételt,

e) az Ügyfél nem, nem teljes egészében vagy hibásan küldi vissza az azonosítási kódot,

f) az Ügyfél nem vagy a Társaság számára észlelhetően befolyás alatt tesz nyilatkozatot, vagy

az eljárás során azzal kapcsolatban bármilyen ellentmondás vagy bizonytalanság lép fel.

II. A szolgáltatás biztonságára vonatkozó tájékoztatás

Az video-azonosítás igénybevétele esetén kérjük, legyen tekintettel az alábbiakra:

- ne használjon nyilvánosan Wi-Fi hálózatot,

- ügyeljen arra, hogy a video-azonosítás használata során elhangzó, illetve látható információk ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására,

- az video-azonosítást saját, megfelelő védelemmel ellátott eszközről vegye igénybe.